Handelsbetingelser

I Hornbæk Fitness modtages Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express.

Særlige kriterier for betalingskort
Maestro
Det er IKKE muligt at tilbyde abonnementsbetaling på Maestro kort.

Visa Electron
Kortet kan som udgangspunkt kun bruges i den fysiske handel, men enkelte udstedere tillader e-commerce transaktioner. Selvom kortet kan benyttes til e-commerce transaktioner, er det IKKE sikkert at udsteder (banken) tillader abonnementsbetaling (tilbagevendende betalinger) med kortet. Det kan give en situation, hvor den første transaktion går godt, men den/de efterfølgende bliver afvist. Vi har desværre ikke mulighed for at oplyse, hvilke Visa Elektron kort, som har mulighed for abonnementsbetaling og henviser til kortudsteder (banken).

§1. Medlemskabet: Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ved misbrug af medlemskort opkræves et gebyr efter gældende takst. Et medlemskab kan overdrages til en anden person, som ikke har været medlem af Hornbæk fitness indenfor de sidste 6 måneder, mod at betale Hornbæks fitness gældende gebyr herfor. Benyttelse af medlemskabet af den anden person kan først ske, når overdragelsen er registreret af Hornbæk Fitness og gebyret for overdragelsen er betalt. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares et foto af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e- mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Hornbæk Fitness. Det er medlemmets ansvar, at Hornbæk Fitness til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

§1a. Studerende: Personer med et studiemedlemskab er forpligtet til at fremvise gyldig dokumentation, når Hornbæk Fitness forlanger det. Ved    manglende dokumentation stiger medlemskabet til Hornbæk Fitness gældende normalpris uden yderligere varsel.

§1b. Juniortræning: Personer mellem11-17 år træner til samme pris som studerende, indtil den dag de fylder 18 år. Herefter stiger prisen på           medlemskabet til Hornbæk fitness gældende normalpris for et fuldtidsmedlemskab uden yderligere varsel.

§1c. Firma: Personer med firmamedlemskab er forpligtet til at fremvise dokumentation for ansættelsen, når Hornbæk Fitness forlanger det. Ved manglende dokumentation, stiger medlemskabet til Hornbæk Fitness gældende normalpris uden yderligere varsel. Det samme gør sig gældende såfremt aftalen mellem virksomheden og Hornbæk fitness ophører, eller såfremt ansættelsesforholdet ophører.

§2. Medlemskort: Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal det straks meddeles Hornbæk fitness, som udfærdiger et nyt kort mod betaling af den til enhver tid gældende pris.

§3. Varighed: PBS-medlemskaber er løbende medlemskaber, der fortsætter indtil de opsiges i henhold til §8. Kontante medlemskaber ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Et nyt kontant medlemskab kan efterfølgende købes til den på tidspunktet gældende normalpris.

§4: Betaling: Ved oprettelse af et kontantmedlemskab forudbetales startpakke og prisen for den samlede aftaleperiode. For løbende medlemskaber med binding kan der betales automatisk gennem PBS-aftale eller DIBS/Betalingskort-aftale. Ved oprettelse af et medlemskab tilmeldes aftalen PBS eller DIBS, og der betales kontant for startpakke og for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS eller DIBS. Hvis Hornbæk Fitness er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter Hornbæk Fitness gældende takster. Betaling for medlemskab er inklusiv den moms, som Hornbæk Fitness betaler for medlemmets adgang til motionsredskaber samt medlemmets adgang til at benytte sig af holdtræning, f.eks aerobic, yoga, step, spinning og motionsboksning, er fritaget for moms.
Udover den månedlige faste opkrævning for medlemskabet, kan prisen variere hvis medlemmet køber produkter eller services på kredit, gennem deres medlemsprofil. Medlemmet giver ved underskrift samtykke til, at Hornbæk Fitness kan trække de ekstra betalinger gennem PBS-aftalen eller betalingskortaftalen.

§5: For sen betaling: Betales den løbende ydelse ved et PBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Hornbæk Fitness ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og Hornbæk Fitness forbeholder sig retten til straks at opkræve beløbet for den resterende del af opsigelsesperioden. Medlemmets adgangskort spærres, indtil betaling af Hornbæk fitness tilgodehavende er sket. Efter betaling er medlemmet berettiget til at benytte Hornbæk Fitness faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

§6: Prisændringer: Prisændringer meddeles individuelt senest 75 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §8. Børnemedlemskaber stiger, til den på det tidspunkt gældende pris for fuldtids medlemskaber, når barnet fylder 18 år. Dette sker uden forudgående varsel.

§7: Bero perioder: Medlemskabet kan sættes i bero så ofte, medlemmet ønsker, dog maksimalt i en periode af 6 måneder. Der skal angives start- og slutdato for bero perioden. For hver bero periode betales et gebyr efter Hornbæk Fitness gældende takster. Medlemskabet kan sættes i bero ved personlig henvendelse i centret. I tvivlstilfælde skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en bero sætning med dato og kvittering. Sættes medlemskabet i bero efter at den månedlige opkrævning er sendt til PBS (ca. den 20. i hver måned), vil medlemmet blive opkrævet næste måneds betaling for medlemskabet. Denne betaling vil blive modregnet, når træningen genoptages. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en eventuel bero sætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.

§8: Opsigelse af medlemskaber: Alle typer af medlemskaber og abonnementer kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftligt og medlemmet skal underskrive med navn og dato. Opsigelse kan ske ved personlig henvendelse Hornbæk fitness, via brev eller via e-mail, dette kræver dog at underskriften scannes ellers anses den ikke som en gyldig opsigelse. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og kvittering fra centret eller posthus. Kontant medlemskab og klippekort refunderes ikke, og skal bruges inden for den gældende løbetid.
Forudbetalte 1-års medlemskaber refunderes ikke såfremt medlemmet ønsker at opsige sit medlemskab inden udløb af de første 10 måneder. Dette er betingelsen for at opnå rabatten ved køb af 1-års forudbetaling medlemskab.

§9. Umyndige medlemmer: Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning.

§10. Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende bør konsultere en træningsvejleder inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Hornbæk fitness. Hornbæk    Fitness tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.
I øvrigt følges dansk erstatnings ret på området.

§11. Værdigenstande: Hornbæk fitness anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. Hornbæk Fitness bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§12. Ordensregler:  Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af Hornbæk fitness personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. Hornbæk Fitness kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

§13. Afmelding af reservation: Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation eller møde til aftalt træning med en træningsvejleder, skal der meldes afbud senest to timer før starttidspunktet. Såfremt et medlem 1) ikke afmelder en holdreservation til tiden, eller fremmøder sig på holdet senest 10 min. før holdstart, 2) ikke melder afbud senest to timer før holdstart, når medlemmet har stået på venteliste, og deltagelse er bekræftet af Hornbæk fitness, eller 3) ikke melder afbud til træning med en træningsvejleder til tiden, opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst. Betales et gebyr ikke, har Hornbæk Fitness ret til at ophæve medlemskabet uden varsel. Kontantmedlemskaber fratrækkes en dag fra medlemskabets gyldighedsperiode, ved manglende afbud til hold (pkt. 1 og 2).

§14. Personlig træning: Er et medlem forhindret i at møde op til aftalt personlig træning, skal der meldes afbud senest to timer før starttidspunktet.         Såfremt et medlem 1) ikke melder afbud senest 2 timer før en aftalt session, eller 2) ikke fremmøder 20 minutter efter sessionens aftalte begyndelse, opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst. Ved udmeldelse af Hornbæk Fitness refunderes ikke de sessioner, som medlemmet har forudbetalt for.

§15. Doping: Hornbæk Fitness acceptere ikke nogen form for doping og brud på dette medfører øjeblikkelig bortvisning uden nogen form for refusion.

§16. Udelukkelse af medlem: Hornbæk Fitness kan opsige enhver aftale om medlemskab uden yderligere varsel. I tilfælde af Hornbæk Fitness opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt Hornbæk fitness ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping, gentagne udlån af medlemskort og racistiske udtalelser i Hornbæk fitness.

§17. Ændring af medlemsbetingelser: Hornbæk Fitness kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 75 dage. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene gives individuel meddelelse herom til medlemmet. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §8. Hornbæk Fitness har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

§18. Medlemsvilkår og persondata: Når du opretter et medlemsskab i Hornbæk Fitness accepterer du at Hornbæk Fitness indsamler og behandler oplysninger om dig. Vi indsamler og behandler kun de oplysninger der er nødvendige for at levere vores ydelser til dig, samt administrere medlemsskab.
Hornbæk Fitness opbevarer oplysninger om dig i op til 3 år efter at dit medlemsskab/kundeforhold er afsluttet, herefter vil alle oplysninger blive slettet eller anonymiseret på en sådan måde at oplysningerne ikke længere kan identificere dig.
Hornbæk Fitness opbevarer dine oplysninger længere end 3 år, såfremt der er tale om gælds forhold og / eller længerevarende karantæner. 

 For yderligere oplysninger om priser, gebyrer og ordensreglement henvises til www.hornbaekfitness.dk